Termékekre vonatkozó szállítási és jótállási rendelkezések

(Általános Szerződési Feltételek, a továbbiakban: ÁSZF)

 

A Tesla Mobil Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Eladó) a jelen általános szerződési feltételeit (továbbiakban: ÁSZF) azért adta ki, hogy abban részletesen szabályozza az Eladó által  weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetett XXLGSM.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) megvásárolható mobiltelefonok, tabletek, laptopok, továbbá egyéb elektronikus termékek és ezek kiegészítőinek (a továbbiakban ezek együttesen: Termékek) vásárlásával és a webáruház használatával kapcsolatos lényeges feltételeket.

A jelen általános szerződési feltételek az Eladó és Vevő között létrejövő szerződéses jogviszony általános feltételeit tartalmazza.

Kérjük, hogy a megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el az ÁSZF-et!


A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a fogyasztóvédelemről szóló az 1997. évi CLV. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, továbbá az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet, továbbá a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (a továbbiakban: Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.


FIGYELEM!

Webáruházunk változó árukészlettel dolgozik, így amennyiben a Vevő által választott termékből pillanatnyi készlethiány merülne fel, úgy abban az esetben a Vevő kifejezett kérésére a terméket (ha az megoldható)  néhány héten belül beszerezzük.. Ilyen esetben kérjük, vegye fel a kapcsolatot Kollégáinkkal a 2. pontban rögzített elérhetőségeink valamelyikén!
Aktuális készletünkről kérjük, minden esetben érdeklődjön Kollégáinknál!


1. Szerződés szerinti termékek lényeges tulajdonságai

Eladó Webáruházában az ide kattintva elérhető Termékeket forgalmazza. Az egyes Termékek lényeges tulajdonságairól az adott Termék nevére kattintva a Részletes leírásban tájékozódhat bővebben.

Kérjük, a vásárlást megelőzően minden esetben olvassa el figyelmesen a kiválasztott Termék neve alatt található Részletes leírást!

 

2. Elérhetőségek

Az XXL GSM.hu tulajdonosa és üzemeltetője:

Cégnév: Tesla Mobil Korlátolt Felelősségű Társaság (Tesla Mobil Kft.)
Székhely: 1066 Budapest, Teréz körút 22. Földszint 7.
Adószám: 25831537-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-291554
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
A szolgáltató nevében eljáró személy: Slukk Péter ügyvezető


Tárhely szolgáltató adatai:

Név: Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Zrt..
Székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001. ajtó.
Email: info@rackforest.hu


Az XXLGSM.HU elérhetőségei:

Tesla Mobil Kft. elérhetőségei:
Üzlet/Ügyfélszolgálat: BUDAPEST VI. ARADI UTCA 3.
ÉRTÉKESÍTÉS: Aradi utca: +36304995476, +36705995476;
SZERVIZ ÁTVEVŐPONT: ARADI UTCA 3., +36203933593
Online áruház: http://www.xxlgsm.hu
E-mail: info@xxlgsm.hu vagy ugyfelszolgalat@xxlgsm.hu

3. Árak és fizetési feltételek

Eladó rögzíti, hogy a Termékek árai az adott Termékre kattintva érhetőek el.
A feltüntetett árak - az általános 27%-os forgalmi adót tartalmazó – bruttó összegben és magyar forintban kifejezett árak.

Eladó kifejezetten felhívja a Vevő figyelmét arra, hogy a webáruházban a megvásárolni kívánt Termék árként feltüntetett vételáron megrendelt termék vételárát a megrendelés véglegesítését követően minden esetben szükséges előre kiegyenlíteni, melyre utalással, vagy a helyszínen készpénzzel, illetve kártyával van lehetőség és ezt követően a várható teljesítési határidő 5 munkanap. A rövidebb szállítási idővel érkező termékeinkre - ami jellemzően 1-2 munkanap – azonban egyedi árakat biztosítunk! (erre utal a Termékek ára mellett feltüntetett ’’ *  ’’ karakter és ’’-tól ’’ rag) A gyorsabb kiszállítás érdekében, kérjük vegye fel a kapcsolatot Kollégáinkkal a 2. pontban rögzített elérhetőségek valamelyikén! 

Házhozszállítás esetén a vételáron felül a teljesítéssel együtt járó költségek, így különösen a 4.5 pont szerinti szállítási díj is a Vevőt terheli.

Eladónak jogában áll bármikor módosítani a webáruházban feltüntetett árakat, továbbá akciót indítani vagy azt megszüntetni.

Vevő a vételárat és valamennyi a teljesítéssel együtt járó költséget (különösen szállítási díj) köteles hiánytalanul megfizetni Eladó részére.

Vevő fizetési kötelezettsége akkor minősül teljesítettnek, ha készpénzfizetés esetén Eladó a termék teljes bruttó vételárát – és valamennyi a teljesítéssel együtt járó költséget - kézhez kapta (vagyis azt pénztárába bevételezte), egyéb esetben pedig amikor a teljes bruttó vételárat és valamennyi a teljesítéssel együtt járó költséget az Eladó bankszámláján az Eladó számlavezető bankja hiánytalanul jóváírta.

 

Eladó a Termékek vonatkozásában a tulajdonjogát a teljes vételár hiánytalan kiegyenlítéséig fenntartja. A maradéktalanul ki nem fizetett termék nem terhelhető meg és harmadik személy igényének kielégítésére nem szolgálhat.

Amennyiben Vevő a számlán szereplő fizetési határidőhöz képest késedelembe esik, úgy az Eladó a Ptk. szerinti késedelmi kamatot és – vállalkozásnak minősülő Vevő esetén - a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerinti behajtási költségátalányt jogosult érvényesíteni a Vevővel szemben.

Amennyiben a Vevő a vételárat hiánytalanul nem fizeti meg, úgy Eladónak jogában áll az esetlegesen átadott terméket visszakövetelni.

Vevőt a vételár vonatkozásában visszatartási jog semmilyen jogcímen nem illeti meg és a vételárral szemben – Eladóval történő kifejezett írásbeli megállapodás hiányában - beszámítási joga sincs. 


3.1. Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett ár:
Eladó a lehető legnagyobb gondossággal jár el a Termékek árának feltüntetésekor. Előfordulhat azonban, hogy ennek ellenére a Termék szokásos piaci árától jelentősen eltérő ár kerül feltüntetésre és/vagy informatikai eszköz/szoftver hiba miatt. Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett ár esetén, bármi legyen is a hibás ár megjelenésének oka (informatikai probléma, emberi vagy műszaki hiba) a megrendelés teljesítésére nem kerül sor – Eladó a megrendelés visszaigazolása esetén a szerződéstől egyoldalúan elállhat – és ezzel kapcsolatban a Vevő az Eladóval szemben semmilyen jogcímen semmilyen igény, így különösen kártérítés, elmaradt haszon stb… érvényesítésére nem jogosult.  Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül: pl. a 0 Ft-os ár; vagy kedvezményes, de a kedvezmény tényleges mértékének nem megfelelően csökkentett ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék); vagy a tényleges árleszállítás szándéka nélkül, hibásan kikerülő árat tüntet fel az Eladó egy vagy több Terméknél, mely a kedvezményes piaci árszintnél is alacsonyabb. Ilyen esetekben az Eladó – választása szerint – elutasítja a Vevő ajánlatát és egyúttal felajánlja a Vevőnek a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, amely információ birtokában a Vevő eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést, vagy a téves áron indult ajánlattételi folyamat eredménytelenül lezárultnak minősül és a szerződés nem jön létre.

  1.   Fizetési módok

Az új Termék vételárát a Vevő előre köteles kifizetni, amelyre az alábbi módokon van lehetősége:

      Helyszínen történő fizetés:

A Vevőnek lehetősége van készpénzben vagy bankkártyával fizetni.

 

      Előre utalás, banki átutalás:

A Vevő a termék vételárát és teljesítettel együttjáró költségeket a Társaság által megjelölt pénzforgalmi számlájára is elutalhatja.

 

A használt termék vételárát a Vevő a fenti fizetési módokon a termék átvételével egyidejűleg vagy utánvéttel* is rendezheti.

(*Utánvét: A Vevőnek lehetősége van a megrendelt termék futár általi kézbesítése esetén, a termék átvételével egyidejűleg készpénzben kifizetni a termék vételárát és a szállítási díjat.)

3.3 Eladó a számlát papíralapon állítja ki vagy elektronikus számlát állít ki. Az papíralapú számlát a Termékkel együtt kézbesíti az Eladó.

A vevő a megrendelés leadásával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Eladó jogosult elektronikus számla kiállítására is. Vevő az elektronikus számlázás alkalmazásába a megrendelés leadásával és a jelen ÁSZF elfogadásával az ÁFA tv. 175. § (3) bekezdésének b) pontja alapján kifejezetten beleegyezik és kötelezettséget vállal arra, hogy a számlát az általa megadott e-mail címre megküldött levélből az ott meghatározott időpontig letölti. A számla a letöltés napján, letöltés hiányában pedig a megküldését követő 5. munkanapon joghatályosan kézbesítettnek minősül. Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ő kötelezettsége az, hogy az elektronikus számla a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kerüljön tárolásra és megőrzésre.

Az elektronikus számlát minősített szolgáltató készíti el az Eladó megbízásából, amely az átadott adatokat harmadik fél részére nem adja tovább, azok az archiválásra és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamig megőrzésre kerülnek. Az Eladó által kiállított elektronikus számla adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és ÁFA törvények által szabályozott elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat. Az eredeti elektronikus számla, mint hiteles bizonylat igazolja az adófizetéssel összefüggő kötelezettségek és jogok meglétét, ezért az elektronikus úton kibocsátott számlákat elektronikus formában szükséges megőrizni a vonatkozó jogszabályok szerint.

3.4 A termék(ek), átvételt követően, nem áll módunkban a kiállított számlát módosítani.

4. A Megrendelés menete és a teljesítés feltételei

4.1. Megrendelés leadása

Keresse meg a megrendelni kívánt Terméket és Kattintson a Termék nevére, majd a

a „Kosárba gombra”

Ezt követően véglegesítse és ellenőrizze megrendelését és ügyeljen a darabszámra!

Amennyiben további terméket kíván a Vevő megrendelni, úgy a további megrendelni kívánt terméket ugyanilyen módon helyezheti a kosárba.

A Vevő a kosár tartalmát a kosár ikonra kattintva bármikor elérheti és megtekintheti. A megrendelés leadását megelőzően a kosár tartalma és a benne szereplő termékek mennyisége módosítható, továbbá a termék a kosárból törölhető. Amennyiben a megrendelés tartalmát ellenőrizte, úgy a megrendelés leadásához kattintson a „MEGRENDELEM” gombra

Ha Ön már regisztrált  Vevőnk, úgy a megrendelés leadását megelőzően kérjük jelentkezzen be, ellenkező esetben töltse ki a megrendelés befejezéséhez szükséges   adatokat.

FONTOS! A webáruházban közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vevő minősül ajánlattevőnek.

Az adatok megadását követően, de még a megrendelés leadását megelőzően kérjük olvassa el figyelmesen az ÁSZF-t és az Adatvédelmi Tájékoztatót és pipálja ki az ezt igazoló jelölő négyzetet.

Vevő a megrendelés leadásával egyidejűleg – a „megrendelés feladása” gomb megnyomásával és a jelölőnégyezetbe helyezett pipával    elismeri, hogy a jelen ÁSZF-ben és az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat megismerte, azokat elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek fogadta el.

A „Megrendelés Feladása” gombra kattintással a Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy ajánlatát az Eladó megtettnek tekinti és a megrendeléssel kapcsolatban tett nyilatkozata a kosárba helyezett termék(ek) vonatkozásában fizetési kötelezettséget keletkeztet.

A megrendelés akkor tekintendő az Eladóhoz megérkezettnek, amikor az az Eladó elektronikus rendszerében hozzáférhetővé válik.

4.2. Adatok, adatbeviteli hibák javítása

A Vevő felelőssége, hogy a megrendelés leadáskor az általa megadott adatok (különösen, de nem kizárólagosan a termék típusa és darabszáma) pontosan kerüljenek megadásra.

Az adatbeviteli hibák a megrendelés véglegesítése (a „megrendelés feladása” gomb megnyomása) előtt még javíthatók.

Az Eladó a pontatlan vagy téves adatbevitel alapján történő megrendelés teljesítéséért a felelősségét teljes mértékben kizárja. Vevő a megrendelés leadásával tudomásul veszi, hogy a téves vagy pontatlan adatbevitel alapján történő megrendelésből eredő minden kárát és költségét (ideértve pl. a vételárat és a szállítási költséget) maga köteles viselni. A bármely ok miatti téves megrendelést az Eladó nem köteles törölni és a vételárat vagy a szállítási díjat a Vevőnek visszatéríteni.

4.3. Megrendelés visszaigazolása:

Minden internetes rendelésről legkésőbb a megrendelés leadását követő 48 órán belül automatikus e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés leadását követően a Vevő egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről. Ez azonban csak egy technikai jellegű rendszerüzenet, amely tartalmazza a megrendelés dátumát, a megrendelt Termék(ek) felsorolását, mennyiségét, a Termék(ek) árát, a fizetés és az átvétel módját, az esetleges szállítási költséget.  Vevő tudomásul veszi, hogy ez az automatikus visszaigazolás, csupán annak a tényét rögzíti, hogy a Vevő megrendelése megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül a Vevő ajánlata elfogadásának, vagyis az szerződést még nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó az automatikus visszaigazolást követően telefonon értesíti a Vevőt a megrendelés részleteiről és a várható teljesítéséről, és ezen adatokról Eladó egy második e-mailt küld a Vevőnek. (szerződés létrejötte).               Az Eladó tehát a telefonos egyeztetést követően egy második (nem automatikus rendszerüzenet) e-mail útján igazolja vissza a Vevő ajánlatának elfogadását. Az e-mail tartalmazza a rendelési azonosító számot, a megrendelt Termék(ek) felsorolását, mennyiségét, a Termék(ek) árát, a szállítási költséget, továbbá a kalkulált szállítási határidőt.

Amennyiben a Vevő a megrendelés elküldésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazító e-mailt, úgy kérjük a Vevő vegye fel a kapcsolatot az Eladóval, mert elképzelhető, hogy a megrendelés technikai okok miatt nem érkezett meg. Eladó felhívja a figyelmet arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy az e-mail címhez tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti.  Vevő felelőssége a működő és levelek fogadására alkalmas e-mail cím helyes megadása és az e-mail fiók beérkező üzenetek fogadására való alkalmasságának biztosítása, amellyel kapcsolatban Eladó kizárja a felelősségét a Vevő megrendelésének meghiúsulásáért és a szerződés létrejöttének elmaradásáért.

FONTOS! Kérjük ellenőrizze automatikus e-mailes visszajelzésünket a SPAM / Promóciók mappában is, előfordulhat ugyanis, hogy levelező rendszerének fiókjának beállításai alapján oda kerülhetett az e-mailes visszajelzésünk.

Tájékoztatjuk arról, hogy az Ektv. 6. § (2) bekezdése szerint, ha a jelen pont szerinti automatikus visszaigazolás a vevő megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, úgy az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

4.4. Rendelések feldolgozása:

A rendelések feldolgozása munkanapokon, legkésőbb 48 órán belül, hétfőtől-péntekig 10:30-18:00 között megtörténik. Az adott munkanapon 14.00 óráig beérkezett megrendeléseket 48 órán belül munkatársaink telefonon egyeztetik a Vevővel, majd az ajánlat elfogadása (szerződés létrejötte) esetén a megrendelést összeállítják.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy hétvégeken és munkaszüneti napokon nincs kiszállítás, illetve személyes átvételre sincs lehetőség.


4.5. Szállítási feltételek:

A webáruházban megrendelt termékeket az Eladó a Vevő részére, választása szerint házhozszállítással kézbesíti vagy személyes átvételre is van lehetőség az Eladó üzletében.

Amennyiben a Vevő házhozszállítást kért, úgy a szállítást Budapest területén belül – a Vevővel telefonon egyeztetett időpontban - az Eladó saját futára, míg Budapest területén kívül az Eladóval szerződött GLS futárszolgálat végzi.

A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8 és 16 óra közötti időszakban a Vevő által megadott szállítási címre.  Eladó́ kizárólag Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását.  Házhozszállítás esetén a futárszolgálat a Vevő által a webáruházban a megrendelés során megadott szállítási címre kísérli meg a kézbesítést. Vevő a jelen ÁSZF, valamint az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Vevő adatait az Eladó a futárszolgálat részére átadja. Amennyiben a Vevő címe a termék átvétele előtt megváltozik és azt Eladóval írásban, a szállítást megelőzően nem közli, úgy minden ebből eredő jogkövetkezmény (esetleges kár, illetve újabb szállítási költség) Vevő terhére esik, Eladó pedig késedelembe nem eshet.

A csomag feladását követő napon a Futárszolgálat SMS-ben vagy e-mailbe értesítést küld a Vevőnek a csomag várható kézbesítési időpontjáról.

Amennyiben valamilyen okból a Vevő, illetve a feltüntetett címzett nem tartózkodik a megadott helyen a kiszállítás időpontjában, a Futárszolgálat a Vevő által megadott telefonszámon egyeztet Vevővel a küldemény ismételt kiszállításával kapcsolatban.

FONTOS! A futárszolgálat csak egyszer kísérli meg az újbóli kiszállítást, ezután visszahozza a csomagot a feladónak.

A visszaszállítást követően a második kiszállítás költsége a Vevőt terheli.

Vevő a megrendelt terméket köteles – a megrendelésben foglaltaknak megfelelően – az általa megjelölt szállítási címen átvenni. A terméket átvevő személy a Vevő olyan képviselőjének minősül, aki a termék átvételén kívül az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.

A kárveszély házhozszállítás esetén a termék(ek) futárnak történő átadáskor száll át a Vevőre, míg személyes kézbesítés esetén a termék(ek) Vevőnek vagy képviselőjének való átadáskor.

Budapesti kiszállítás esetén 10.000.- Ft értéket meg nem haladó vásárlás esetén a kiszállítás díja 3.000.- Ft, míg 10.000.- Ft összeget meghaladó vásárlás esetén a kiszállítás díja 2.000.- Ft. A vidéki csomagok kiszállítási díja 3.000.-Ft. Kivétel: Háztartási gép, Tv, Klíma, Roller esetén a kiszállítási díj 7500.-Ft.

Kiszállítási idő:

Az általános teljesítési (szállítási) határidő a megrendelést visszaigazoló második e-mail elküldésétől számított legfeljebb 5 munkanap. A jelen pontban rögzített szállítási határidő tájékoztató jellegű, a termék készletre kerülése alapján kalkulált szállítási határidőt az Eladó által küldött második visszaigazoló e-mail tartalmazza. 

Az Eladó személyes átvétel esetén – az átvételi lehetőség kezdőnapjáról e-mailben és/vagy sms-ben előzetesen értesíti a Vevőt.

A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szállítási határidő esetleges túllépése miatt Vevőt elállási vagy felmondási jog nem illeti meg, továbbá a késedelemmel és a sikertelen kézbesítéssel összefüggésben Eladó a kártérítési felelősségét bárminemű károkért (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a szállítási díjat, kötbért, bármely következményes kárt, elmaradt hasznot) teljeskörűen kizárja.

4.6 Webáruház adatai esetleges hibáinak és hiányosságainak javítása

A webáruházat a lehető legnagyobb gondossággal állították össze, az információk pontossága és helyessége ennek ellenére nem garantálható.

Amennyiben a Webáruházban hiba vagy hiányosság lépne fel a Termék(ek)re vonatkozó adatoknál vagy a Termék(ek) áránál, úgy abban az esetben Eladó fenntartja a jogot ezek korrekciójára. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után Eladó azonnal tájékoztatja Vevőt a javított adatokról és árakról. Ezt követően a Vevő – választása szerint -a javított adatok ismeretében megrendelheti a Terméket, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél - minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül -  e-mailben lemondja a megrendelést.

Eladó kizár minden felelősséget bármilyen közvetett vagy közvetlen kárral kapcsolatban, amely a weboldal és a webáruház használatával összefüggésben keletkezik.

A webáruházhoz és a weboldalhoz való hozzáféréssel, annak használatával, használatra képtelen állapotával, vagy a webáruház és a weboldal nem megfelelő működésével, esetleges hiányosságával, üzemzavarával, információtovábbítási késedelmével, illetve az ott megjelentetett információk, illetve anyagok felhasználásával és azok esetleges hibájával összefüggésben keletkezett károkért az eladó semmilyen felelősséget nem vállal.

A weboldal linkeket tartalmaz olyan honlapokhoz, melyek nem állnak az eladó ellenőrzése alatt. A linkekkel kapcsolt honlap tartalmáért nem vállalja Eladó a felelősséget. Eladó ezeket a linkeket csak a szórakoztatás kedvéért biztosítja, és a link feltüntetése nem jelenti azt, hogy az Eladó jóváhagyja a linkelt honlapot.

Eladó megtette a megfelelő óvintézkedéseket a weboldal biztonsága érdekében, de nem garantálja, hogy a weboldal vagy a továbbított fájlok és adatok vírusmentesek vagy biztonságosak. Eladó ezért azt javasolja, hogy a felhasználó saját védelme érdekében a weboldal használata során gondoskodjon megfelelő biztonsági eszközökről a mobileszközén, számítógépén, rendszerén vagy más támogatott eszközén. A weboldal és a webáruházban elérhetővé tett tartalom használata kizárólag a felhasználó (vevő) kockázatára történik, és a Eladó kizárja az azzal összefüggésben felmerült valamennyi közvetlen vagy közvetett (következmény) károkért és esetleges elmaradt haszonért való felelősségét.


5. Fogyasztói panaszkezelés módja

Eladó célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Vevő teljes elégedettsége mellett teljesítsen.

Amennyiben a Vevőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy azt szóban vagy írásban az Eladó a 2. pontban megjelölt postai vagy e-mail címén közölheti.

Az Eladó a személyesen közölt szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a fogyasztó Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, úgy az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát átadja a Vevőnek, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén pedig azt a fogyasztónak legkésőbb – az írásábeli panaszra vonatkozó szabályok szerinti - érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.
 

Az írásbeli panaszt az Eladó – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően 30 napon belül írásban megválaszolja, az esetleges panaszt elutasító álláspontját pedig megindokolja.

Tájékoztatjuk, hogy a korábbi, érdemben megválaszolt panasz tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon fogyasztó által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó panasz, valamint az azonosíthatatlan személy által tett fogyasztói panasz kivizsgálását a vállalkozás mellőzheti.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát az Eladó három évig megőrzi és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Panaszának elutasítása esetén a fogyasztó az alábbi eljárásokat kezdeményezheti,:

A Fogyasztó panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz:
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint általános fogyasztóvédelmi hatóságként a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok járnak el.

A kormányhivatalok elérhetőségei: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek 

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulni.

A fogyasztóvédelemről szóló törvény értelmében fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Azonban a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével – fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje is. .

 

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja:

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154; 20/283-3422

Fax: 06-72-507-152

Email: info@baranyabekeltetes.hu

 

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525,

06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

Email: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

Email: bekeltetes@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszám: 06-46-501-090; 06-46-501 871

Fax: 06-46-501-099

Email: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

Email: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

Email: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám: 06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

Email: fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

Email: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

Email: bekelteto@hbkik.hu

 

Heves Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. fsz.

Telefonszám: 06-36-416-660

Email: hkik@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszám: 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

Email: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

 

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-010

Fax: 06-34-316-259

Email:bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz. 14.

Telefonszám: 06-32-520-860

Email: nkik@nkik.hu

 

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Telefonszám: 06-1-792-7881

Email: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6. Telefonszám: 06-82-501-000

06-82-501-026

Email: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-420-180

Fax: 06-42-420-180

Email: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

Email: kamara@tmkik.hu

 

Vas Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefonszám: 06-94-312-356; 06-94-506-645

Fax: 06-94-316-936

Email: bea@vmkik.hu

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.

A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy az Eladó kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben az Eladó székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti vármegyében van bejegyezve, az Eladó együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Tájékoztatjuk, hogy az Eladó nem tett a fogyasztóvédelemről szóló törvény 36/C. § (1) bekezdése szerinti általános alávetési nyilatkozatot.

Amennyiben a fogyasztó nem fordul fogyasztóvédelmi hatósághoz vagy békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani és az eljárásra polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései irányadóak.

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot is. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek elérhetősége: http://ec.europa.eu/odr


6. A szerződéstől való elállás távollévők között kötött fogyasztói szerződés esetén


6.1. Távollevők között kötött fogyasztói szerződés esetében a fogyasztót elállási (szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén felmondási) jog illeti meg.

Definíciók:

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Fogyasztó: a Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 3. pontja szerint a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Vállalkozás: a Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 4. pontja szerint a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Áru:

a) ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia, valamint

b) ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit (a továbbiakban: a digitális elemeket tartalmazó áru);

A fogyasztó 14 (tizennégy) napon belül jogosult indoklás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdődött, a fogyasztó a szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül indoklás nélkül jogosult felmondási jogát gyakorolni.


6.2. Az elállási idő az Eladótól megrendelt áru adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy:

- az árut átveszi,

- több áru adásvételekor - ha az egyes áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik - az utoljára szolgáltatott árut átveszi,

- több tételből vagy darabból álló áru esetén az utoljára szolgáltatott tételt vagy darabot átveszi,

Ha az árut meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az elállási idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az első szolgáltatást átveszi.

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.


6.3. Amennyiben a fogyasztó az elállási/felmondási jogával élni kíván, úgy ezt a jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján akár 1. számú mellékletben a megnyíló nyomtatványon (elállási/felmondási nyilatkozat-minta felhasználásával) gyakorolhatja, amelyet a fogyasztó köteles eljuttatni Eladó részére postán az alábbi címre: Tesla Mobil Kft. (1066. Budapest, Teréz körút 22. Földszint 7.), vagy elektronikus úton küldött levél útján az elektronikus levelezési címek valamelyikére: info@xxlgsm.hu vagy ugyfelszolgalat@xxlgsm.hu, vagy azt személyesen is leadhatja az Eladó Ügyfélszolgálatán.

6.4. A fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a 6.3. pontban megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

6.5. A fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

6.6. A fogyasztó az elállás/felmondás jogát nem gyakorolhatja a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. §-a értelmében az alábbi esetekben:

a) *  szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;

b) *  olyan áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) *  olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) *  romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áru tekintetében;

e) *  olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) *  olyan áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más áruval;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) *  – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) *  a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát, továbbá a vállalkozás a 12. § (2) bekezdés vagy a 18. § szerint visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.

(2) *  Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy árukra kiterjed.


6.7. Ha a fogyasztó a fentieknek megfelelően eláll a távollévők között kötött szerződéstől, úgy köteles az Eladótól megrendelt és átvett Árut(kat) haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által az áru átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a 14 (tizennégy) napos határidő lejárata előtt a fogyasztó elküldi az árut.

Az árut az Eladó csak eredeti állapotában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában veszi vissza. A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött az Árut tartalmazó csomag felbontásáról az Eladó fénykép- illetve videofelvételt  készíthet.

A szerződéstől való elállás esetén a fogyasztó tartózkodik a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás használatától és ezek elérhetővé tételétől harmadik fél számára.


6.8. Az elállási jog gyakorlása miatt  az áru(k) visszaküldésének közvetlen költségét a fogyasztó viseli. Az Eladó ezen felül követelheti az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból, vagy az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő értékcsökkenés megtérítését. A fogyasztó tehát az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból vagy az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő értékcsökkenésért felel.


6.9. Az elállási jog jogszerű gyakorlása esetén az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) napon belül köteles a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket visszatéríteni.

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód alkalmaz az Eladó, kivéve, ha fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag azonban fogyasztót semmilyen többletdíj nem terhelheti.

 


6.10. Áru adásvételére irányuló szerződés esetén az Eladó mindaddig visszatarthatja a 6.9. pont szerinti összeget, amíg a fogyasztó a áru(ka)t vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).


6.11. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, ha a fogyasztó kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén a fogyasztó köteles megtéríteni Eladó számára a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat.

A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani.


6.12. Amennyiben ugyanabból a termékből több darabot rendelt a vásárló és valamennyit szeretne visszaküldeni, csak abban az esetben áll módunkban azokat befogadni, ha azok közül 1(azaz egy) termék került kibontásra és kipróbálásra. A többi terméket kizárólag bontatlan, eredeti csomagolásában, azaz nem használt állapotban áll módunkban befogadni.

 

7. Kellékszavatosság, jótállás, termékszavatosság

Ezen tájékoztatásnak Eladó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szerinti minta alkalmazásával tesz eleget az alábbiak szerint:


7.1.Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló - szerződés esetén Ön a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással (Eladó) szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (Termék) hibája esetén Ön - választása szerint - a 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. §. alapján Eladó jótállásra köteles, amennyiben a Vevő fogyasztónak minősül és fogyasztó és vállalkozás közötti adásvételi szerződés tárgya a Korm. rendelet 1. mellékletben felsorolt valamely új tartós fogyasztási cikk.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a jótállás időartama:

  1. 10.000 forintot elérő, de 100.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
  2. 100.000 forintot elérő, de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
  3. 250.000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

 

Eladó a jótállási jegyet bocsátja rendelkezésre az áru teljesítésének időpontjában.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Az Eladótól vásárolt Termék Eladó általi üzembe helyezésére kizárólag a Termék személyes bolti átvétele esetén van lehetőség, amely szolgáltatás díjmentes. Kérjük, hogy ezt az igényét a személyes átvételkor jelezze kollégánk részére!

 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vevő – választása szerint – elsősorban kijavítást vagy kicserélést követelhet.

Amennyiben az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vevő – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti vagy elállhat a szerződéstől.

A fogyasztó Vevő akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

a) a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette a 373/2021. (VI.30.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésében meghatározott feltételeket, vagy a 12. § (1) bekezdés szerint megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;

b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;

c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

d) a vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye, azonban, ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, Eladót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

Amennyiben a fogyasztó az adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági jogát választja, azt a vállalkozásnak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozatával gyakorolhatja.

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

 A Vevő a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget ugyanakkor Vevő köteles Eladónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre Eladó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a Vevő a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni.

A Vevő kijavítási igény érvényesítése esetén köteles a javítandó fogyasztási cikket a kijavítási igény közlésével egyidejűleg az Eladó részére átadni vagy azt részére megküldeni. Az átvételről Eladó jegyzőkönyvet (szervizátvételi lapot) készít. A kijavítási idő minden esetben a fogyasztási cikk Eladó általi átvételétől indul.

Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vevőt tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás elektronikus úton a Vevő által megadott e-mail címre vagy a Vevő általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény Eladó részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a Vevő eltérő rendelkezése hiányában – az Eladó köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a Vevő által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a Vevő részére visszatéríteni.

 A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. Más esetben a jótállási idő nem hosszabbodik meg. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható – a Vevő eltérő rendelkezése hiányában – az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a Vevő által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Vevő részére visszatéríteni.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a Vevő eltérő rendelkezése hiányában –, valamint, ha a Ptk. szóló 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Vevő nem igényli a vételár arányos leszállítását, az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, az Eladó köteles a Vevő által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Vevő részére visszatéríteni.

A jótállási igény a jótállási határidőben a jótállási jeggyel érvényesíthető és nem feltétele a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jótállási jegy szabálytalan kiállítása, vagy a Vevő rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. Ebben az esetben a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Vevő bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. A Vevő jótállási igényét az Eladónál érvényesítheti, azzal, hogy a kijavítás iránti igényét – választása szerint – az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és az Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok (7.1. pont) gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vevő részére való átadását követően keletkezett, így például, ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati, kezelési útmutató hibájára vezethető vissza) - rendeltetésellenes használat, a használati, kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, - helytelen tárolás (pl. beázás), helytelen kezelés, rongálás, fizikai sérülés, -elemi kár, természeti csapás továbbá illetéktelen szoftveres beavatkozás (root, knox 0x1, jailbrake, bootloader nyitás stb.) okozta.

Eladó kifejezetten felhívja a Vevő figyelmét arra, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként a Vevőt a jótállásból fakadó jogok a jelen ÁSZF 7.1. és a 7.2. pontjaiban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

FONTOS! A jelen 7. pontban foglaltakat a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződésekre kell alkalmazni. Erre tekintettel vállalkozásokra, intézményekre, közületekre stb. (jogi személyekre) nem vonatkoznak a 7. pontban foglaltak a webáruházban történő vásárlás estén.

 

Hibás teljesítés esetén – 7.1 és 7.3. esetén is érvényes - közös szabályok:

Eladó a szavatossági/jótállási igény teljesítéséről a termék bevizsgálása és a szakszervíz bevonásával és – a termék átvizsgálása alapján adott – tájékoztatása alapján dönt, amelyet Vevő az adásvételi szerződés megkötésével kifejezetten elfogad és tudomásul vesz. A szakszervíz álláspontjához Eladó kötve van. Ennek keretén belül Eladó a kifogásolt terméket eljuttatja a szakszervízhez, aki a terméket bevizsgálja (a továbbiakban: bevizsgálás).

Amennyiben kétséget kizáróan bizonyítást nyer, hogy az adott termék valóban már a teljesítés időpontjában hibás volt - illetve jótállási igény bejelentése esetén a hiba garanciális - úgy Eladó intézkedik a szavatossági/jótállási igény teljesítéséről.

Abban az esetben azonban, ha megállapítást nyer, hogy szavatossági/jótállási igényt alaptalan, úgy az elutasításra kerül és Eladó térítés ellenében – a hiba jellegétől függően - vállalhatja a hiba megjavítását. Erre vonatkozóan a felek külön szerződést kötnek.

 

8. Digitális értékesítésre vonatkozó speciális rendelkezések

Az Eladó digitális tartalmakat (pl. szoftver) és digitális elemeket tartalmazó árut is értékesít.

8.1 Digitális tartalom értékesítése során semmilyen kézzelfogható, fizikailag is létező dolog, például adathordozó, nyomtatott kézikönyv, tok stb. nem kerül a Vevő részére átadásra/megküldésre, hanem a Vevő egy egyedi letöltő kódot kap e-mailben a vásárlási folyamat végén, aminek a segítségével az e-mail-ben található linkre kattintva töltheti le a megvásárolt digitális tartalmat az internetről, illetőleg a kiadó honlapjáról, majd a digitális tartalomtól függően aktiválnia kell azt.

8.2 A digitális tartalomhoz tartozó letöltő kód a vételár jóváírása után általában néhány órán belül, várhatóan még a megrendelés napján kiküldésre kerül a Vevő által a megrendelés alkalmával megadott email címére. Az Eladó teljes mértékben kizárja a felelősségét a Vevő által tévesen/hibásan stb. megadott e-mail címre történő kódkiküldés esetén. Azaz amennyiben a Vevőnek felróható módon nem megfelelő elektronikus címre kerül a megvásárolt letöltő kód kiküldésre, úgy a Vevő sem a vételár visszatérítését, sem pedig újabb letöltő kód Eladótól való követelésére nem jogosult.

8.3 Eladó felhívja figyelmet arra is, hogy digitális tartalom vásárlásra esetén a letöltő kód ellenértékének Eladó üzletében történő kifizetésére vagy a letöltő kód átvételére nincsen lehetőség. A Vevő a digitális tartalom ellenértéke vonatkozásában kizárólag elektronikus számlát (e-számla) kap. A számla a hatályos jogszabályoknak megfelelő, hitelesített tanúsítvánnyal ellátott elektronikus aláírást és időbélyeget tartalmaz.

8.4 Digitális tartalom vásárlása esetén a fogyasztó nem gyakorolhatja a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 20. §-ában meghatározott elállási jogát (lásd 29.§ (1) bekezdés, m) pont) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha az Eladó a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti elállási jogát.

8.5 Eladó kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy egyes megvásárolt szoftverek tekintetében azok gyártói a szoftver és az általa nyújtott esetleges szolgáltatások fejlesztése, biztonságos használatának megőrzése, illetve naprakészen tartása érdekében rendszeresen frissítéseket bocsátanak ki, amelyek rendszeres letöltése és telepítése kizárólag a Vevő érdeke és felelőssége. Az Eladó nem vállal felelősséget a szoftverekhez kapcsolódó gyártói frissítések Vevő által történő telepítésének elmulasztásából eredő károkért. Az Eladó által értékesített szoftverek gyártói frissítéseiről a szoftver maga egyedileg tájékoztatja az azt használó személyt. E körben az Eladó felhívja a Vevő figyelmét arra, hogy a szoftverfrissítések telepítéséhez rendszerint internetkapcsolatra, valamint az automatikus frissítések engedélyezésére vagy az egyes frissítések manuális telepítésére, illetve a gyártó által a termékhez mellékelt elektronikus tájékoztatóban szereplő egyéb teendők megtételére van vagy lehet szükség. Eladó kéri Vevőit, hogy a szoftverek naprakészségének megőrzésére vonatkozóan olvassák el a gyártó által a termékhez mellékelt elektronikus tájékoztatót, látogassanak fel a gyártó weboldalára vagy érdeklődjenek a gyártó által közzétett elérhetőségeken.

8.6 Eladó kifejezetten felhívja a Vevő figyelmét arra, hogy a fenti 8.5 pontban foglalt tájékoztatás az Eladó által értékesített, digitális elemet tartalmazó árukon (pl. okostelefonon, tableten, okosórán, navigációs eszközön, laptopon stb. futó alkalmazások) futó szoftverekre is érvényes és alkalmazandó!

8.7 Jótállásra vonatkozó speciális rendelkezések

A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet szerint, aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal, a jótállás időtartama alatt a szerződés megkötésekor vagy azt megelőzően rendelkezésre álló, kapcsolódó reklámokban foglalt feltételek szerint felel a hibás teljesítésért. Ha a gyártó (a termék előállítója, importtermék esetén a terméket az Európai Unió területére behozó importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely a terméken nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel) meghatározott áru tekintetében meghatározott időtartamra a tartósságra vonatkozó jótállást nyújt, a fogyasztó közvetlenül a gyártótól követelheti a tartósságra vonatkozó jótállás teljes időtartama alatt, hogy az áru hibáját javítsa ki, vagy az árut cserélje ki, a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályok szerint. A gyártó a fogyasztónak a tartósságra vonatkozó jótállási nyilatkozatban a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknál kedvezőbb feltételeket is biztosíthat. Ha a jótállási nyilatkozatban foglalt feltételek a fogyasztóra nézve kevésbé kedvezőek, mint a kapcsolódó reklámok szerinti feltételek, akkor a jótállásra kötelezett a kapcsolódó reklámokban foglalt jótállásra vonatkozó feltételek szerint felel a hibás teljesítésért, kivéve, ha a szerződés megkötése előtt a kapcsolódó reklámokat a jótállási nyilatkozatban foglalt feltétellel azonos vagy hasonló tartalommal helyesbítették.

9. A szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás és egyéb rendelkezések

A szerződéskötés nyelve a magyar. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat Eladó nem iktatja, a teljesítést követően a szerződéshez kapcsolódó adatokat nem tárolja, de a tranzakciókról természetesen számlát állít ki.

Eladó kifejezetten felhívja Vevő figyelmét arra, hogy a Termék(ek) magyar nyelvű használati útmutatója a Termék(ek) adatlapjára kattintva érhető el. A Termék(ek)hez tartozó magyar nyelvű használati útmutató papíralapon a Vevő részére nem kerül átadásra.

Javasoljuk, hogy a vásárlást igazoló adatokat Ön őrizze meg a későbbi esetleges igényérvényesítése céljából.